به نام خدا

سلامون علیکم

تو بانک نشستی 70 نفر جلوتن - که کارمند بانک در حالی که نیشش تا بنا گوشش بازه می گه سیستم قطع شد پاشید برید خونه هاتون

شروع می کنی به کارمند های بانک - سیستم بانک  - مدیر بانک مرکزی ٬ فلان فلان شده می گی که پیر مرد بقلیت می گه اینا بی گناهن همش زیر سر این تحریم هاست

محمود زمانی می گه سیستم بانکی که یه سیستم داخلی یه به اونا چه ؟

می گه همش ربط داره

البته پر بیراه هم نمی گه

در روایت آمده که بانک های ایرانی در کشور های دیگر دنیا دیگه نمتونن فعالیت کنن بخاطر تحریم ها و چند صد هزار دانشجوی ایرانی دانشگاه های سرکاری  یه اونور آب مجبورن عین 30 سال پیش هر چند وقت 1 بار بیان ایران پول از نه نه باباشون بگیرن و دستی ببرن شهریه دانشگاشون و بدن

خداحافظ