به نام خدا

سلام

اخ که چقدر فرهاد مجیدی و دوست دارم

بازی های استقلال رو به عشق فرهاد می بینیم

درسته استقلال – استقلاله

اما تماشای بازی استقلال بی فرهاد زیاد دل چسب نیست

خداحافظ