به نام خدا

سلام

گل بود به سبزه نیز اراسته شد

استیلی بی تجربه کم بود آقای رویانیان ریسس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت – مدیر عامل باشگاه سوراخ پرسپولیس شد

این روییاییان همون رییس پلیس چند سال پیشه

حالا بر چه اساس و  برنامه 1 نظامی مدیر عامل باشگاه می شه خدا داند

طلایی رییس پولیس تهران که شده عضو شورای شهرداری تهران

سردار عزیز محمدی رییس سازمان لیگ فوتبال

روییاییان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس

...

بی خود نیست فوتبال ایران به جایی نمی رسه

خداحافظ