به نام خدا

سلامون علیکم

سردار رویاییان که شده مدیر عامل پرسپولیس فرمودن من تو 5 قدم پرسپولیس و درست می کنم

1 - پرسپولیس مگه خرابه که این سرداره می خاد درستش کنه

2 - حتما می خاد اندفعه بنزینو مستقیم بریزه تو حلقه بازیکن های سوراخ پرسپولیس تا بلکه بازی و ببرند

3 - همه از این مدیریت ها بلدن تیم می بازه کارت سوخت می ده

می بازه سکه می ده

مساوی می کنه دوباره سکه می ده

اگه ببره می خاد چکار کنه ؟؟؟؟؟؟؟/

4 - این رویانیانه هم حتما عینه جهرمی 400 - 500 میلیونی ماهیانه گیرش می یاد

خداحافظ