به نام خدا

سلام

هی مامورین عزیز مرزبانی یا سربازان گمنام امام زمان (ع) جاسوس های انگلیسی یا امریکایی و دستگیر می کنن

اما وزارت خارجه برای خوشامد گویی به امریکایی ها اون ها رو ازاد می کنن

اخریش هم 2 تا جاسوس بود که با وثیقه ازاد شدن

یکم از فلسطینی ها یاد بگیرید 1 اسرائیلی و با 500 اسیر فلسطینی معاوضه می کنن

شما هم حدااقل از امریکا بخایید ایرانی های زندانی در امریکا رو ازاد کنه بعد شما جاسوس ها رو ازاد می کردید

زیر فشار امریکا فوری کم اوردید و جاسوس ها  رو ازاد کردید

خیلی بی عرضه اید

خداحافظ