به نام خدا

سلام

عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از دل خاک

عشق یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک

من از اهالی یه دیار عشقم

من از قبیله و تبار عشقم

منم که جا موندم از شهادت

به حق قران و حق عترت

عشق یعنی یه جوون  یه جوون بی نام نشون

عشق یعنی یه نماز با وضو گرفتن توی خون

عشق یعنی یه پدر که شبا بیداره تا سحر

عشق یعنی یه خبر خبر یه مفقود الاثر

خداحافظ