اینک که من از دنیا میروم 25 کشور جزو امپراتوری ایران است. در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در ان کشور ها دارای احترام هستن و مردم آن کشور ها نیز در ایران محترم شمرده می شوند. جانشین من خشایار باید بداند همانند من در حفظ این کشور بکوشد و راه نگهداری از این سرزمین ها این است که در امور داخلی انها دخالت نکند و مذهب و شعایر آنها محترم بشمارد. اکنون که من از دنیا می روم تو 12 کرور زر در خزانه سلطنتی داری و این زر ها یکی از ارکان قدرت توست زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نمی باشد بلکه به ثروت نیز میباشد البته بخاطر داشته باش که تو باید به زرها بیفزایی نه اینکه از ان بکاهی. من نمیگوییم که در موقع ضروری از ان برداشت نکنی زیرا قاعده زر در زر خانه این است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنی اما در اولین فرصت انچه برداشتی برگردان. مادرت اتوسا بر من حق دارد و پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن 10 سال است که من مشغول ساختن انبار های غله در کشور هستم من روش ساختن این انبار ها را که با سنگ بنا می شود و به شکل استوانه است را از کشور مصر اموختم و چون انبار ها پیوسته تخلیه می شود حشرات در ان بوجود نمی اید و غله بدن اینکه فاسد شود چند سال می ماند. تو باید بعد از من ساختن انبار های غله را ادامه دهی تا اینکه همواره اذوقه 2 یا 3 سال کشور ذخیره باشد.

هرگز و هرگز دوستان و ندیمان خود رابه کار های مهم مملکتی نگمار و برای انها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است چون اگه دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و انها به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند تو نخواهی توانست انها را مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری که رعایت دوستی را بنمایی. کانالی که می خواستم بین رود نیل و دریای سرخ ایجاد کنم  (کانال سوئز) به اتمام نرسیده و تمام کردن ان از نظربازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد و تو باید ان کانال را به اتمام برسانی. همچنین عوارض تردد کشتی ها نباید انقدر سنگین باشد که ناخدایان ترجیح دهند که از ان نگذرند. اکنون قشونی به مصر فرستاده ام تا در قلمرو ایران نظم برقرار سازد ولی فرصت نکردم قشونی به یونان بفرستم تو با ارتشی قوی و نیرومند به یونان حمله کن و به آنها بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را نابود کند. توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه مده چون هردوی انها افت سلطنت هستند و هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن و برای اینکه انها در هنگام اخذ مالیات بر مردم مسلط نشوند قانونی وضع کن که تماس انها با مردم کمتر شود افسران و سربازان را راضی نگه دار چرا که اگر با انها بد رفتاری کنی انها نمی توانند معامله متقابل کنند اما در میادین نبرد تلافی خواهند کرد ولو به قیمت

کشته شدنشان. امر اموزش را ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا فهم و عقل انها فزونی یابد در این صورت با اطمینان بالاتری می توانی سلطنت کنی. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش اما هیچ قومی را مجبور نکن که پیرو کیش تو باشند و پیوسته به خاطر داشته باش که هرکس ازاد است از هر کیش و ایینی که میل دارد پیروی نماید.

پس از مرگ بدنم را بشوی و انگاه در کفن بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار اما قبرم را مسدود مکن تا هر زمانی که تابوت مرا بینی دریابی که پدرت زمانی پادشاهی مقتدر بوده است و تو نیزهمچون من روزی خواهی مرد و با دیدن تابوت من غرور بر تو غلبه نخواهد کرد اما وقتی مرگ خود نزدیک دیدی بگو که قبر من مرا مسدود نمایند و وصیت کن تا پسرت نیز در مورد تو چنین نماید.

زنهار زنهار هرگز هم مدعی  هم قاضی نشو و اگر نسبت به کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف ان را بررسی و حکم نماید زیرا مدعی اگر قاضی شود ظلم خواهد کرد. هرگز از اباد کردن دست مدار زیرا قاعده این است که وقتی کشور اباد نشود رو به ویرانی خواهد رفت.

اباد کردن و حفر قنات و احداث جاده و شهر سازی را در درجه اول قرار بده عفو بخشش را فراموش نکن و بدان که بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو و سخاوت است ولی موقعی است که نسبت به تو خطایی کرده باشند و اگر به دیگری خطایی کرده باشند و تو انرا عفو کنی ظلم کرده ای.

دیگر چیزی نمی گویم و این اظهارات را با حضور کسانی غیر تو که اینجا هستند عنوان داشتم تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کردم و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم مرگ من نزدیک است.