به نام خدا
سلام
هی میگن برین تو خیابون ها بگین
 مرگ بر آمریکا
مرگ بر آمریکا
بعد خودشون تا امریکا اجازه میده با کوچ و کلفت و عروس و پسر و دوست و زن و بچه و فامیل پا میشن میرن ینگه دنیا
عشق و حال
بابا یکم ظاهر و حفظ کنید
جرا کاری می کنید که مردم بفهمن خالی بندید و حرفاتون دروغه
خانه از پای بس ویران است
رییس جمهور ایتالیا برلوسکونی و به این دلیل که با یه دختر مهاجر کار بد کرده و دختر زیر سن قانونی بوده دهنشو اسفالت کردن
هی میبرنش دادگاه میارنش
ابروشو می برن
حالاینجوری میشه که برلوسکونی حواسش جمع میشه که ایتالیا ارث باباش نیست
اما تو ایران طرف کارمند شهرداریه اندازه اوباما اهمو تلوپ داره می خاد بخوردت
حرف بزنی تهدیدت می کنه که می خورمت ها
در کل بیاید نظارت ها را بیشتر کنیم جلو دزدی ها رو بگیریم
بای