به نام خدا
سلام
با توجه به مواضع روحانی در صحبت با ینگه دنیا
و مواضع رفسنجانی در رابطه با اینکه امام خمینی گفتند که شعار مرگ بر امریکا دائمی نیست و اگر امریکا ادم شه میشه این شعار و حذف کرد
پسر احمدی نژاد اظهار نظر فرمودند و مخالفت فرمودند و گفتند بیخود امریکا امریکاست و ای لعنت بر امریکا و رفسنجانی و مسخره فرمودند و ..
یکی نیست به این اقا بگه اخه جوجه
چرا مردمو شما ها جیگر فرض می کنید
تو اگه راست میگی چرا با بابا و اجی و دامادو پسر خاله پسر عمو فک و فامیل پاشو دی رفتی ینگه دنیا
خاستی بری مهر امریکا بخوره تو گذر نامت بری پیش بچه محل ها پز شو بدی..
تو که میگی امریکا توحفه ای نیست پس چرا رفتی
دروغ گو
با اون قیافت
بای