به نام خدا
سلام
بانک
بانک
قارجی که همه جا میرویید
نظارت هم که الحمدا.. نداریم روایت شده که وام هایی که باید به مردم عادی بدن بین خوده کارکنان بانک تقس می کنن
یا درصد سودی از سپرده مردم تو هر شعبه به کارکنان میرسه بهمین خاطر که کارمندان بانک زوری هم شده میخان واست حساب باز کنن
تو این مقوله هم خر تو خر هست وضع مملکت