به نام خدا
سلامون علیکم
باز دیواری کوتاه تر از مهناز اقشار گیر نیاوردیم که ازش انتقاد کنیم
با توجه به فیلم ها و مصاحبه هایی که از خانم افشار محمود زمانی دیده بر او مسلم است که ایشون از خانمی و وقار چیزی کم ندارن و اعتراض ما هم به ایشون نیست چرا که همه دنبال یه مرد اسب سوار و زندگی تضمین شده هستن
اعتراض ما به اقا زاده هایی است که با این وقایع  لو میرن
به باباهاشون که دیگه نمیتونن جست (ژست) داشتن زندگی ساده رو بگیرن
با این که این ها انقد پرو هستن که تو روز روشن دروغ میگن از یه طرف بچه ش یه پاش تو امریکا و اروپاست از طرف دیگه میگن مرگ بر امریکا
بای